Rovidam
Skip to main content

Algemene voorwaarden praktijkbemiddeling en praktijkondersteuning

Kilik hier voor de algemene voorwaarden voor Arbeidsbemiddeling

Algemene Voorwaarden Praktijkbemiddeling en Praktijkondersteuning Rovidam Mondzorgbanen B.V.

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft.
  2. Opdrachtnemer: Rovidam Mondzorgbanen B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 09174725
 2. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:404 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Opdrachtnemer. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Rovidam Mondzorgbanen als zodanig, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van een opdrachtgever is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, behoudens voor zover van de inhoud van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken in de ter zake opgestelde of op te stellen opdrachtbevestiging. Opdrachtnemer wijst de eventueel door Opdrachtgever van toepassing verklaarde algemene voorwaarden hierbij uitdrukkelijk van de hand.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met Opdrachtnemer, waar voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.
 3. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen als dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle offertes/opdrachtbevestigingen zijn vrijblijvend en geldig, zodat deze door Opdrachtnemer, mits onverwijld, nog na de aanvaarding kunnen worden herroepen.
 2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtnemer en Opdrachtgever ondertekende offerte /opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen dan wel bevestigd per e-mail. Zolang de betreffende bevestiging niet retour is ontvangen dan wel bevestigd per e-mail, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor aanvraag op te schorten. De door Opdrachtnemer opgestelde offerte /opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 3. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
 4. De prijzen in genoemde offertes/opdrachtbevestigingen zijn exclusief omzetbelasting en eventuele andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 5. De overeenkomst komt in de plaats van en vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk, dan wel mondeling.
 6. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan. De dienstverlening wordt gestart na betaling van de startfee.
 7. Intrekken van lopende opdrachten is uitsluitend mogelijk tegen betaling van 50% van de succesfee.
 8. Notariële afhandeling van contracten alsmede de financiële- en/of administratieve afhandeling van de overdracht vormen geen onderdeel van de opdracht.

Artikel 4 Medewerking door Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 2. Ingeval van opdrachten tot controle van financiële verantwoordingen zal Opdrachtgever Opdrachtnemer op de hoogte brengen van alle overige informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de opdracht relevant is.
 3. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent (nieuwe) feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
 4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, en vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken hieromtrent, inclusief die van derden.
 5. Waar noodzakelijk voor de onderbouwing van de deugdelijkheid van de verrichte werkzaamheden, worden van originele bescheiden met een formele status zoals notariële akten, beschikkingen en overheidsvergunningen die Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld, kopieën opgenomen in werkdossiers.
 6. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 7. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de van of namens Opdrachtgever verkregen stukken te vermenigvuldigen voor gebruik binnen haar eigen organisatie, zulks voor zover passend binnen het doel van de opdracht.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

 1. Alle werkzaamheden die door Opdrachtnemer worden verricht, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting en derhalve niet van een resultaatsverbintenis, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht, werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van de opdrachtgever, die niet vallen onder de werkzaamheden zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende notities die door de consultant zijn gemaakt, het bewijs ontleent dat deze werkzaamheden in separate opdracht van Opdrachtgever zijn verricht, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om met andere middelen het bewijs te leveren.
 3. Niet tijdig aanleveren van de noodzakelijke documentatie, (financiële) overzichten en overige gevraagde informatie kan leiden tot opschorting van de opdracht. Indien Opdrachtnemer de opdracht niet (in voldoende mate) kan uitvoeren, omdat de Opdrachtgever, na daarop gewezen te zijn door Opdrachtnemer, de voortgang stagneert door het niet (tijdig) aanleveren van de noodzakelijke informatie, is Opdrachtgever in verzuim en daarmee gehouden de geleden schade te vergoeden tot een maximum van de succesfee.

Artikel 6 Derden

 1. Bij het inschakelen van derden zal Opdrachtnemer waar mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en in elk geval bij de keuze van de derde(n) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. Opdrachtnemer gaat ervan uit en bedingt zo nodig hierbij dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van de door haar ingeschakelde derde, zonder nader voorafgaand overleg, mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op een of andere manier samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer.

Artikel 7 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 3. Opdrachtnemer zal haar verplichtingen tot geheimhouding op grond van dit artikel opleggen aan door haar ingeschakelde derden.

Artikel 8 Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht van Opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien of in licentie zijn gegeven. Alle overige intellectuele eigendomsrechten die reeds voor de datum van het tot stand komen van de overeenkomst aan Opdrachtnemer in eigendom toebehoorden (of aan Opdrachtnemer in licentie zijn gegeven) blijven aan Opdrachtnemer (c.q. de licentiegever) toebehoren.
 2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model-)contracten en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij deze producten uitdrukkelijk (en schriftelijk vastgelegd) voor verveelvoudiging en/of openbaarmaking zijn bedoeld. Gebruik of openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ten behoeve van het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Opdrachtnemer.

Artikel 9 Honorarium

 1. Het honorarium van Opdrachtnemer wordt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berekend conform vooraf besproken tarieven en tariefoverzicht.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht om, na het tot stand komen van overeenkomst en zolang de werkzaamheden nog niet zijn voltooid, de overeengekomen vergoeding te wijzigingen, indien specifieke prijswijzigingen in de kostprijs daartoe aanleiding geven en de prijsafwijking een percentage van 10 procent te boven gaat.
 3. Als het gestelde onder 9.2 zich voordoet, wordt opdrachtgever onverwijld in kennis gesteld. Deze heeft het recht de overeenkomst binnen 8 dagen schriftelijk te ontbinden, zonder dat opdrachtnemer tot mogelijke directe- of indirecte schadevergoeding verplicht is.
 4. Bezoek en reis- en verblijfkosten. Bezoek- reis-en verblijfkosten zijn voor rekening van de Opdrachtnemer zoals beschreven in de condities bij de aanname van de opdracht. Additionele vergoeding van reis- en verblijfkosten zijn van toepassing als hierover met Opdrachtgever aanvullende afspraken zijn gemaakt. Aanvullende afspraken worden vooraf met Opdrachtgever afgestemd en geaccordeerd.

Artikel 10 Facturering en betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen twee weken na de factuurdatum, tenzij door de opdrachtgever en opdrachtnemer anders is overeengekomen. De opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening, dan wel enige betaling jegens opdrachtnemer op te schorten.
 2. Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.
 3. Indien de opdrachtgever in verzuim is, heeft opdrachtnemer het recht de wettelijke rente te berekenen. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand.
 4. Indien de betreffende facturen niet binnen de gestelde termijn zijn ontvangen, zal de vordering uit handen worden gegeven aan het incassobureau van opdrachtnemer. Opdrachtgever zal aansprakelijk worden gesteld voor alle daaruit voortvloeiende rente en incassokosten.
 5. In geval van verstrekking van een gezamenlijke opdracht als gevolg van een samenwerkingsverband, zijn de opdrachtgevers ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag dan wel van elkaars factuurbedragen, renten en kosten.

Artikel 11 Leveringstermijn

 1. Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient deze voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond, pas in nadat vooruitbetaling en alle noodzakelijke documenten en overige informatie ontvangen zijn.
 2. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn, indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
 3. De overeenkomst kan door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij vast is komen te staan dat uitvoering daarvan blijvend onmogelijk is of indien Opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 6:265 van het Burgerlijk Wetboek. De inschrijf fee blijft te allen tijde van toepassing en is niet door ontbinding van de overeenkomst door Opdrachtgever terug te vorderen.

Artikel 12 Opschorting

 1. Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten tot op het moment dat de opdrachtgever alle opeisbare vorderingen volledig heeft voldaan.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade bij opdrachtgever die is veroorzaakt door de bij opschorting veroorzaakte vertraagde afhandeling van werkzaamheden.

Artikel 13 Ontbinding

 1. Indien een van partijen haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, kan de andere partij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Een zodanige ontbinding geschiedt door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling (en derhalve zonder dat gerechtelijke tussenkomst is vereist). Alvorens de overeenkomst kan worden ontbonden, dient de in gebreke zijnde partij schriftelijk per aangetekende brief en gemotiveerd in gebreke te zijn gesteld en een termijn van 14(veertien) dagen te zijn gegund om haar verplichtingen alsnog na te komen.
 2. Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid, alsmede het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, heeft ieder der partijen het recht de overeenkomst door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist, indien:
  1. de andere partij de beschikking over haar gehele vermogen of een wezenlijk deel daarvan verliest of dreigt te verliezen;
  2. de andere partij surseance van betaling aanvraagt;
  3. de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard;

Artikel 14 Aansprakelijkheid

 1. Voor elke door opdrachtnemer aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.
 2. Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag. Aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 3. In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van opdrachtgever (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade.

Artikel 15 Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden in ieder geval drie maanden na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 16  Afstand van rechten

Het niet direct afdwingen van enige bepaling of voorwaarde in de overeenkomst door Opdrachtnemer zal haar rechten en bevoegdheden onder de overeenkomst niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien dit schriftelijk is gedaan.

Artikel 17 Nawerking

De bepalingen van de overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat deze ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en beide partijen blijven binden.

Artikel 18 Geschillen

Tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen worden geschillen uitsluitend beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Arnhem.

Artikel 19 Toepasselijk recht

Op elke opdracht tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing; ook indien opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het buitenland. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt te allen tijde nadrukkelijk uitgesloten, behoudens in het geval van schriftelijk expliciet overeengekomen afwijkingen.

Artikel 20 Wijzigingen

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel waaronder de opdrachtnemer ressorteert. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de opdracht.

Artikel 21 Versie

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de Algemene Voorwaarden c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de opdracht.

×
Start whatsapp gesprek
Klik op de consultant om een chat via Whatsapp te starten.

Milly Jordans
Milly Jordans
Recruiter regio Brabant, Zuid Nederland
Moniek Hammink
Moniek Hammink
Recruiter regio Utrecht, Midden Nederland, Flevoland, ’t Gooi
Alida van Baarlen
Alida van Baarlen
Recruiter regio Amsterdam, Noord Holland, Utrecht
Dorothé Maas-Booy Liewes
Dorothé Maas-Booy Liewes
Recruiter regio Zuid Holland, Zeeland
Inge de Bruijn
Inge de Bruijn
Recruiter Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht
Eric van Oosterhout
Eric van Oosterhout
Consultant praktijkbemiddeling