Algemene Voorwaarden Arbeidsbemiddeling, Praktijkbemiddeling en Praktijkondersteuning

Zo weet u precies wat u van ons mag verwachten.

ALGEMENE VOORWAARDEN ARBEIDSBEMIDDELING ROVIDAM MONDZORGBANEN B.V.

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, of uit de context anders blijkt:
a. opdrachtnemer: Rovidam Mondzorgbanen B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 09174725
b. opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer;
c. opdracht: zie arbeidsbemiddeling artikel 3;
d. overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer;
e. kandidaat: een door opdrachtnemer geselecteerde en aan de opdrachtgever voorgedragen
persoon;
f. arbeidsovereenkomst: de arbeidsovereenkomst tussen de opdrachtgever en de door
opdrachtnemer voorgedragen kandidaat.
g. plaatsing: het moment van overeenstemming tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aanstaande indiensttreding van de door opdrachtnemer aan opdrachtgever voorgestelde kandidaat.

 

Artikel 2. Toepassing deze algemene voorwaarden
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolger(s). De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt te allen tijde nadrukkelijk uitgesloten, behoudens in het geval van schriftelijk expliciet overeengekomen afwijkingen.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen als dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3. Werkingssfeer
1 Arbeidsbemiddeling is de opdracht waarbij opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever hetzij één of meer geschikt geachte kandidaten ten behoeve van indiensttreding bij de opdrachtgever selecteert en mondeling of schriftelijk bij die opdrachtgever introduceert. Om haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst na te komen, is Rovidam Mondzorgbanen tot niet meer verplicht dan, ervoor zorg te dragen, dat een kandidaat, c.q. kandidaten, met het in de vacature gewenste functieprofiel en ervaringsniveau geselecteerd worden voor een gesprek met de opdrachtgever.
Er is sprake van een succesvolle vervulling van de opdracht indien een door opdrachtnemer bij de opdrachtgever voorgestelde kandidaat wordt geplaatst.
2. Onder succesvolle vervulling van de opdracht wordt mede begrepen elke vergelijkbare vorm van feitelijke directe of indirecte tewerkstelling van een door opdrachtnemer geïntroduceerde kandidaat (bijvoorbeeld als werknemer, als opdrachtnemer, als vennoot, als detacherings- en/of uitzendkracht, enz.), al of niet via een derde en al of niet bij een andere vestiging van opdrachtgever en/of bij een aan haar organisatie gelieerde onderneming. Ook een mondelinge toezegging of een uitgesproken intentie tot een arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht wordt beschouwd als een succesvolle plaatsing.
3. Onder een succesvolle vervulling van de opdracht wordt eveneens begrepen het geval dat een door opdrachtnemer aan de opdrachtgever voorgestelde kandidaat binnen twaalf maanden na die introductie – al of niet na intrekking van de opdracht – in dienst treedt of anderszins, al dan niet via derden, op enigerlei wijze, in enigerlei functie, bij de opdrachtgever of bij een daar aan gelieerde onderneming werkzaam is.
4. Indien een door opdrachtnemer geïntroduceerde kandidaat bij opdrachtgever reeds bekend mocht blijken te zijn, dient opdrachtgever opdrachtnemer hiervan binnen één werkdag na bekendmaking van de naam van de kandidaat, per e-mail op de hoogte te stellen. Indien opdrachtgever niet tijdig meldt dat kandidaat reeds bekend was en deze kandidaat wordt geplaatst, is het honorarium zoals vermeld in artikel 4, verschuldigd.
Kandidaten die na een periode van twee jaar opnieuw bij een opdrachtgever onder de aandacht worden gebracht, al dan niet vanuit een eerdere procedure en/of reeds bekend bij opdrachtgever uit een eerdere sollicitatie worden beschouwd als nieuw ingebrachte kandidaten. Uitzondering daarop zijn kandidaten die reeds bij opdrachtgever bekend zijn en op moment van voorstellen aantoonbaar en op eigen initiatief in een actuele sollicitatieprocedure bij opdrachtgever zijn.
5. Keuze van de kandidaat
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de keuze van de kandidaat en de beslissing om een door Rovidam Mondzorgbanen voorgedragen kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te bieden of samenwerking aan te gaan. De opdrachtgever aanvaart dat Rovidam Mondzorgbanen op geen enkele wijze aansprakelijk is voor tekortkomingen van, en/of schade veroorzaakt door kandidaten die Rovidam Mondzorgbanen heeft voorgesteld. Opdrachtgever is tijdens de sollicitatieprocedure zelf verantwoordelijk voor het nagaan van de noodzakelijke vaardigheden en ervaring van de voorgedragen kandidaat. Rovidam Mondzorgbanen kan niet aansprakelijk worden gesteld als de kandidaat niet blijkt te voldoen aan de eisen of verwachtingen van de opdrachtgever.

 

Artikel 4. Honorarium
1. Het honorarium, zoals vermeld in de offerte c.q. opdrachtbevestiging, is verschuldigd op het moment dat de opdrachtgever voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aangaat met de door opdrachtnemer geïntroduceerde kandidaat.
2. Alle tarieven gelden voor parttime en fulltime dienstverbanden. Bij een parttime dienstverband wordt er in alle gevallen gefactureerd op basis van een fulltime dienstverband.
3. Indien een opdrachtgever een door Rovidam Mondzorgbanen geïntroduceerde kandidaat in dienst neemt, zonder Rovidam Mondzorgbanen daarvan op de hoogte te stellen, is het dubbele honorarium verschuldigd.

 

Artikel 5. Ter beschikking stelling van informatie en medewerking
De opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer tijdig alle documenten, informatie en contacten die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid
1. Voor elke door opdrachtnemer aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van grove onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.
2. Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag. Aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
3. In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van opdrachtgever of op indirecte schade en gevolgschade.

 

Artikel 7. Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan gegevens van een door Rovidam Mondzorgbanen voorgestelde kandidaat zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rovidam Mondzorgbanen aan een derde bekend te maken. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de opdrachtgever aan Rovidam Mondzorgbanen een direct opeisbare boete verschuldigd van € 10.000,- per overtreding, onverminderd het recht van Rovidam Mondzorgbanen om volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 8. Facturering en betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen twee weken na de factuurdatum, tenzij door de opdrachtgever en opdrachtnemer anders is overeengekomen. De opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening, dan wel enige betaling jegens opdrachtnemer op te schorten.
2. Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.
3. Indien de opdrachtgever in verzuim is, heeft opdrachtnemer het recht de wettelijke rente te berekenen. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand.
4. Indien de betreffende facturen niet binnen de gestelde termijn zijn ontvangen, zal de vordering uit handen worden gegeven aan het incassobureau van opdrachtnemer. Opdrachtgever zal aansprakelijk worden gesteld voor alle daaruit voortvloeiende rente en incassokosten.

 

Artikel 9. Garantieregeling
1. Indien de arbeidsovereenkomst tussen de opdrachtgever en de kandidaat eindigt binnen 1 maand na aanvang van de arbeidsovereenkomst, wordt 50% van het gefactureerde bedrag gecrediteerd. Opdrachtnemer zal vervolgens gedurende maximaal 3 maanden naar een vervangende medewerker op zoek gaan. Bij het vinden van een nieuwe geschikte kandidaat gedurende de garantietermijn wordt 50% van het reguliere tarief in rekening gebracht.
2. Indien de opdrachtgever van deze garantieregeling gebruik wenst te maken, dient opdrachtgever binnen 14 (veertien) dagen na beëindiging van het dienstverband met de betreffende kandidaat opdrachtnemer daarvan schriftelijk in kennis te stellen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever op het bepaalde in dit artikel geen beroep (meer) kan doen.

 

Artikel 10. Einde opdracht
Een opdracht tot werving en selectie eindigt in elk geval door succesvolle vervulling van de opdracht, door intrekking van de opdracht door opdrachtnemer en/of de opdrachtgever en – indien een termijn is afgesproken – door tijdsverloop. Het eindigen van een opdracht laat verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer met betrekking tot door opdrachtnemer bij opdrachtgever geïntroduceerde kandidaten onverlet.

 

Artikel 11. Geschillen
1. In geval van geschillen, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter. De rechter in Arnhem is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht
Op elke opdracht tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing; ook indien opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het buitenland.

 

Artikel 13. Versie
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de Algemene Voorwaarden c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de opdracht.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN PRAKTIJKBEMIDDELING EN PRAKTIJKONDERSTEUNING

ROVIDAM MONDZORGBANEN B.V.

Artikel 1 Definities

1.1.In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft.
b. Opdrachtnemer: Rovidam Mondzorgbanen B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 09174725

1.2 Alle opdrachten worden met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:404 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Opdrachtnemer.

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Rovidam Mondzorgbanen als zodanig, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van een opdrachtgever is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, behoudens voor zover van de inhoud van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken in de ter zake opgestelde of op te stellen opdrachtbevestiging. Opdrachtnemer wijst de eventueel door Opdrachtgever van toepassing verklaarde algemene voorwaarden hierbij uitdrukkelijk van de hand.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met Opdrachtnemer, waar voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.

2.3 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen als dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Alle offertes/opdrachtbevestigingen zijn vrijblijvend en geldig, zodat deze door Opdrachtnemer, mits onverwijld, nog na de aanvaarding kunnen worden herroepen.

3.2 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtnemer en Opdrachtgever ondertekende offerte /opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen dan wel bevestigd per e-mail. Zolang de betreffende bevestiging niet retour is ontvangen dan wel bevestigd per e-mail, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor aanvraag op te schorten. De door Opdrachtnemer opgestelde offerte /opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.3 Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

3.4 De prijzen in genoemde offertes/opdrachtbevestigingen zijn exclusief omzetbelasting en eventuele andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

3.5 De overeenkomst komt in de plaats van en vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk, dan wel mondeling.

3.6 De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan.

 

Artikel 4. Medewerking door Opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

4.2 Ingeval van opdrachten tot controle van financiële verantwoordingen zal Opdrachtgever Opdrachtnemer op de hoogte brengen van alle overige informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de opdracht relevant is.

4.3 Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent (nieuwe) feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

4.4 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, en vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken hieromtrent, inclusief die van derden.

4.5 Waar noodzakelijk voor de onderbouwing van de deugdelijkheid van de verrichte werkzaamheden, worden van originele bescheiden met een formele status zoals notariële akten, beschikkingen en overheidsvergunningen die Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld, kopieën opgenomen in werkdossiers.

4.6 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

4.7 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de van of namens Opdrachtgever verkregen stukken te vermenigvuldigen voor gebruik binnen haar eigen organisatie, zulks voor zover passend binnen het doel van de opdracht.

 

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

5.1 Alle werkzaamheden die door Opdrachtnemer worden verricht, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting en derhalve niet van een resultaatsverbintenis, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht, werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van de opdrachtgever, die niet vallen onder de werkzaamheden zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende notities die door de consultant zijn gemaakt, het bewijs ontleent dat deze werkzaamheden in separate opdracht van Opdrachtgever zijn verricht, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om met andere middelen het bewijs te leveren.

5.3 Indien opdrachtnemer de opdracht niet (in voldoende mate) kan uitvoeren, omdat de Opdrachtgever de voortgang stagneert door het niet (tijdig) aanleveren van de noodzakelijke informatie, is Opdrachtgever in verzuim en daarmee gehouden de geleden schade te vergoeden.

 

Artikel 6. Derden

6.1 Bij het inschakelen van derden zal Opdrachtnemer waar mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en in elk geval bij de keuze van de derde(n) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. Opdrachtnemer gaat ervan uit en bedingt zo nodig hierbij dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van de door haar ingeschakelde derde, zonder nader voorafgaand overleg, mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.

6.2 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op een of andere manier samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer.

 

Artikel 7. Geheimhouding

7.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

7.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

7.3 Opdrachtnemer zal haar verplichtingen tot geheimhouding op grond van dit artikel opleggen aan door haar ingeschakelde derden.

 

Artikel 8. Intellectuele eigendom

8.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht van Opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien of in licentie zijn gegeven. Alle overige intellectuele eigendomsrechten die reeds voor de datum van het tot stand komen van de overeenkomst aan Opdrachtnemer in eigendom toebehoorden (of aan Opdrachtnemer in licentie zijn gegeven) blijven aan Opdrachtnemer (c.q. de licentiegever) toebehoren.

8.2 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model-)contracten en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij deze producten uitdrukkelijk (en schriftelijk vastgelegd) voor verveelvoudiging en/of openbaarmaking zijn bedoeld. Gebruik of openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

8.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ten behoeve van het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Opdrachtnemer.

 

Artikel 9. Honorarium

9.1 Het honorarium van Opdrachtnemer wordt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berekend conform vooraf besproken tarieven en tariefoverzicht.

9.2 Opdrachtnemer heeft het recht om, na het tot stand komen van overeenkomst en zolang de werkzaamheden nog niet zijn voltooid, de overeengekomen vergoeding te wijzigingen, indien
specifieke prijswijzigingen in de kostprijs daartoe aanleiding geven en de prijsafwijking een percentage van 10 procent te boven gaat.

9.3 Als het gestelde onder 9.2 zich voordoet, wordt opdrachtgever onverwijld in kennis gesteld. Deze heeft het recht de overeenkomst binnen 8 dagen schriftelijk te ontbinden, zonder dat opdrachtnemer tot mogelijke directe- of indirecte schadevergoeding verplicht is.

9.4 Bezoek en reis- en verblijfkosten
Bezoek- reis-en verblijfkosten zijn voor rekening van de Opdrachtnemer zoals beschreven in de condities bij de aanname van de opdracht. Additionele vergoeding van reis- en verblijfkosten zijn van toepassing als hierover met Opdrachtgever aanvullende afspraken zijn gemaakt. Aanvullende afspraken worden vooraf met Opdrachtgever afgestemd en geaccordeerd.

 

Artikel 10. Facturering en betaling

10.1. Betaling dient te geschieden binnen twee weken na de factuurdatum, tenzij door de opdrachtgever en opdrachtnemer anders is overeengekomen. De opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening, dan wel enige betaling jegens opdrachtnemer op te schorten.

10.2. Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.

10.3. Indien de opdrachtgever in verzuim is, heeft opdrachtnemer het recht de wettelijke rente te berekenen. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand.

10.4. Indien de betreffende facturen niet binnen de gestelde termijn zijn ontvangen, zal de vordering uit handen worden gegeven aan het incassobureau van opdrachtnemer. Opdrachtgever zal aansprakelijk worden gesteld voor alle daaruit voortvloeiende rente en incassokosten.

10.5 In geval van verstrekking van een gezamenlijke opdracht als gevolg van een bestaand samenwerkingsverband, zijn de opdrachtgevers ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag dan wel van elkaars factuurbedragen, renten en kosten.

 

Artikel 11. Leveringstermijn

11.1 Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient deze voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond, pas in nadat vooruitbetaling en alle noodzakelijke documenten en overige informatie ontvangen zijn.

11.2 Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn, indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

11.3 De overeenkomst kan door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij vast is komen te staan dat uitvoering daarvan blijvend onmogelijk is of indien Opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 6:265 van het Burgerlijk Wetboek. De inschrijf fee blijft te allen tijde van toepassing en is niet door ontbinding van de overeenkomst door Opdrachtgever terug te vorderen.

 

Artikel 12. Opschorting

12.1 Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten tot op het moment dat de opdrachtgever alle opeisbare vorderingen volledig heeft voldaan.

12.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade bij opdrachtgever die is veroorzaakt door de bij opschorting veroorzaakte vertraagde afhandeling van werkzaamheden

 

Artikel 13. Ontbinding

13.1 Indien een van partijen haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, kan de andere partij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Een zodanige ontbinding geschiedt door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling (en derhalve zonder dat gerechtelijke tussenkomst is vereist). Alvorens de overeenkomst kan worden ontbonden, dient de in gebreke zijnde partij schriftelijk per aangetekende brief en gemotiveerd in gebreke te zijn gesteld en een termijn van 14(veertien) dagen te zijn gegund om haar verplichtingen alsnog na te komen.

13.2 Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid, alsmede het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, heeft ieder der partijen het recht de overeenkomst door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist, indien:
a. de andere partij de beschikking over haar gehele vermogen of een wezenlijk deel daarvan verliest of dreigt te verliezen;
b. de andere partij surseance van betaling aanvraagt;
c. de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard;

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1. Voor elke door opdrachtnemer aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.

14.2. Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag. Aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

14.3. In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van opdrachtgever (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade.

 

Artikel 15. Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden in ieder geval drie maanden na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

Artikel 16. Afstand en rechten

Het niet direct afdwingen van enige bepaling of voorwaarde in de overeenkomst door Opdrachtnemer zal haar rechten en bevoegdheden onder de overeenkomst niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien dit schriftelijk is gedaan.

 

Artikel 17. Nawerking

De bepalingen van de overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat deze ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en beide partijen blijven binden.

 

Artikel 18. Geschillen

Tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen worden geschillen uitsluitend beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Arnhem.

 

Artikel 19. Toepasselijk recht

Op elke opdracht tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing; ook indien opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het buitenland. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt te allen tijde nadrukkelijk uitgesloten, behoudens in het geval van schriftelijk expliciet overeengekomen afwijkingen.

 

Artikel 20. Wijzigingen

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel waaronder de opdrachtnemer ressorteert. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de opdracht.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem, op 22 augustus 2017.

 

Vragen? App ons