Rovidam
Skip to main content

Deelnamevoorwaarden Rovidam Mondzorgbanen congres 19 november 2022.

Deelnamevoorwaarden Rovidam Mondzorgbanen congres 19 november 2022.

Artikel 1 – Toepassing

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op het Rovidam Mondzorgbanen congres van 19 november 2022

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover ze schriftelijk zijn bevestigd door Rovidam Mondzorgbanen.

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen Rovidam Mondzorgbanen en de deelnemer komt tot stand door verzending van het online inschrijving- of aanmeldingsformulier, of door bevestiging door Rovidam Mondzorgbanen aan de deelnemer van diens per per e-mail ingezonden aanmelding of opdracht.

2.2 Door verzending van het online inschrijfformulier verklaart de deelnemer de deelnamevoorwaarden van Rovidam Mondzorgbanen te kennen en te accepteren. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen Rovidam Mondzorgbanen en de deelnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.3 Door zich in te schrijven, gaat de deelnemer een betalingsverplichting aan.

Artikel 3 – Facturering

3.1 De kosten voor het congres worden vooraf gefactureerd. De factuur, tenzij anders overeengekomen, dient uiterlijk binnen 14 dagen na inschrijving te zijn voldaan.

3.2 Bij overschrijding van enig in deze voorwaarde voorgeschreven c.q. afzonderlijk overeengekomen betalingstermijn is de deelnemer zonder nadere ingebrekestelling direct van rechtswege in verzuim. In dat geval is Rovidam Mondzorgbanen bevoegd tot incasso over te gaan. Aan de deelnemer kunnen in dat geval incassokosten in rekening worden gebracht over de verschuldigde som.

3.3 Indien de deelnemer niet tijdig voldoet aan de betalingsverplichting, behoudt Rovidam Mondzorgbanen zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname aan de het congres. De deelnemer blijft te allen tijde aansprakelijk voor nakoming van zijn betalingsverplichting.

3.4 Facturen worden na inschrijving via het online inschrijfformulier verzonden naar het door de deelnemer opgegeven e-mailadres.

Artikel 4 – Annulering door de deelnemer

4.1 De deelnemer heeft het recht deelname aan het congres te annuleren.

4.2 Annulering kan alleen schriftelijk of per e-mail plaatsvinden. Rovidam Mondzorgbanen stuurt bij ontvangst van een annulering te allen tijde een bevestiging van die annulering.

4.3 Na de datum van inschrijving geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen: binnen die termijn kan deelnemer kosteloos annuleren. Als de deelnemer al heeft betaald, ontvangt deelnemer de inschrijfgelden retour.

4.4 Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de bijeenkomst worden door Rovidam Mondzorgbanen alleen administratiekosten ad € 45,- excl. btw in rekening gebracht.

Voor verdere annulering gelden de volgende termijnen:
Bij annulering tussen 19 oktober 2022 en 31 oktober 2022 bent u 50% van de deelnamekosten verschuldigd.
Bij annulering na 31 oktober 2022 bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd

Bij verhindering heeft een deelnemer het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits dit van tevoren schriftelijk aan de organisatie is gemeld.

4.6  De reden van annulering speelt in alle gevallen geen rol. Als annuleringsdatum wordt de datum gehanteerd waarop de schriftelijke annulering is verstuurd.

Artikel 5 – Annulering, wijzigingen door Rovidam Mondzorgbanen

5.1 Rovidam Mondzorgbanen behoudt zich het recht voor inhoudelijke wijzigingen door te voeren ten aanzien van het programma. Dit houdt in dat de sprekers line-up kan worden aangepast. Bij eventuele wijzingen zal Rovidam Mondzorgbanen alles in het werk stellen om de kwaliteit van het programma te waarborgen.

5.2 Rovidam Mondzorgbanen behoudt zich het recht voor het congres te annuleren of uit te stellen indien daartoe door Rovidam Mondzorgbanen voldoende reden aanwezig wordt geacht. Rovidam Mondzorgbanen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door afstel of uitstel ontstane schade. Rovidam Mondzorgbanen verplicht zich uit- dan wel afstel uiterlijk 1 week voor aanvang aan de deelnemers bekend te maken.

5.3 Bij datumwijziging van een cursus of congres door Rovidam Mondzorgbanen is de deelnemer geen bedrag verschuldigd indien de gewijzigde datum niet schikt. De deelnemer kan in dat geval de activiteit kosteloos annuleren.

Artikel 6 – Overmacht

6.1 In geval van stillegging, afgelasting, wijziging dan wel verplaatsing van het congres als gevolg van overmacht worden de verplichtingen van Rovidam Mondzorgbanen tot uitvoering van het evenement opgeschort.

6.2 Onder overmacht wordt – naast hetgeen daarover in de wet en in jurisprudentie is bepaald – verstaan: iedere onvoorziene omstandigheid waarmee Rovidam Mondzorgbanen redelijkerwijs geen rekening heeft gehouden of behoefde te houden, waardoor het congres naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid geen doorgang kan vinden, zoals afgelasting dan wel stillegging op aanwijzing van de overheid, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, brand, ziekte en ongeval van de bij de uitvoering van het evenement betrokken personen (zonder dat adequate vervanging op korte termijn mogelijk is).

6.3 In geval van afgelasting, stillegging, wijziging dan wel verplaatsing van een evenement als gevolg van overmacht, zal Rovidam Mondzorgbanen alles doen wat redelijkerwijs verwacht mag worden om een passende oplossing te bieden. In het geval van overmacht is Rovidam Mondzorgbanen niet gehouden tot schadeloosstelling en is artikel 5.3 niet van toepassing.

Artikel 7 – Auteursrecht

7.1 Het auteursrecht op de verschillende congresmateriaal,  video’s van de presentaties, alsmede het auteursrecht op alle informatie op de website Rovidam Mondzorgbanen berust bij Rovidam Mondzorgbanen. Het auteursrecht op de powerpoints en pdf’s van de handouts van de verschillende presentaties berust bij de betreffende sprekers. Niets hiervan mag zonder schriftelijke toestemming van Rovidam Mondzorgbanen of de betreffende spreker worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze.

Artikel 8 – Foto’s en beeldmateriaal

8.1 Tijdens bijeenkomsten kunnen er foto’s en/of opnames worden gemaakt die later worden gebruikt in de communicatie van het evenement. De gebruikersrechten van dit beeldmateriaal (het intellectueel eigendomsrecht) behoren toe aan Rovidam Mondzorgbanen, bijgevolg kan dit materiaal zonder enige beperking worden gebruikt.

8.2 Bij het accepteren van deze algemene voorwaarden verklaart de deelnemer zich akkoord met het feit dat er foto’s en of beelden van deelnemer kunnen worden gemaakt.

8.3 Indien deelnemer en derden niet akkoord gaan met het plaatsen van gemaakte foto’s en of beelden waarop hij/zij te identificeren is, kan er een verzoek worden ingediend tot het verwijderen van deze foto’s en of beelden door een mail te versturen naar: info@rovidam.nl

Artikel 9 – Disclaimer

9.1 Hoewel het congres met zorg is samengesteld, aanvaarden de sprekers noch Rovidam Mondzorgbanen enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele onjuistheden of onvolkomenheden in de inhoud van de congressen, workshops, masterclasses en presentaties.

Artikel 10 – Privacyverklaring

10.1 De noodzakelijke registratie van Rovidam Mondzorgbanen beperkt zich tot contactgegevens (naam, adres, email en telefoon), bedrijfsnaam of werkgever en eventueel registratienummer(s) (BIG of beroepsvereniging).

Deze gegevens worden door ons gebruikt voor de volgende doelen:
– voor inschrijving voor en op de hoogte houden van een bijeenkomst,
– voor het opmaken en versturen van de bijbehorende factuur,
– voor het eventueel opvoeren van deelname bij geaccrediteerde registers,
– voor het verzenden van nieuwsbrieven.

10.1 Rovidam Mondzorgbanen gaat zorgvuldig om met de deelnemersgegevens en gebruikt deze alleen voor de uitvoering van de specifieke overeenkomst. Gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden.

10.2 Gegevens worden niet langer bewaard dan nodig om bovenstaande doelen te realiseren, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht voor betaalgegevens).

×
Start whatsapp gesprek
Klik op de consultant om een chat via Whatsapp te starten.

Milly Jordans
Milly Jordans
Recruiter regio Brabant, Zuid Nederland
Cora Peters
Cora Peters
Recruiter regio Utrecht, Midden Nederland, Flevoland, ’t Gooi
Alida van Baarlen
Alida van Baarlen
Recruiter regio Amsterdam, Noord Holland, Utrecht
Dorothé Maas-Booy Liewes
Dorothé Maas-Booy Liewes
Recruiter regio Zuid Holland, Zeeland
Inge de Bruijn
Inge de Bruijn
Recruiter Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht
Eric van Oosterhout
Eric van Oosterhout
Consultant praktijkbemiddeling